انتشار بخشنامه ها و نشریات سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ ۹۸/۰۷/۲۰

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/10/981185.pdf