تبریک سال نو

امکان تهاتر مالیات بر ارزش افزوده با مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/08/961032.pdf