تبریک سال نو

امه انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی به جناب آقای دکتر قانع فر ریاست محترم امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص “درخواست اعمال اثرات همه جانبه افزایش قیمت ها در ضرایب تعدیل”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/09/971324.pdf