الزام عقد قرارداد با عوامل اجرایی منطبق بر شرایط و ضوابط بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور و قوانین جاری

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/11/961588.pdf