تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

الزام عقد قرارداد با عوامل اجرایی منطبق بر شرایط و ضوابط بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور و قوانین جاری

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/11/961588.pdf