الزام به پرداخت حق بیمه افراد امتیاز آور فقط از سوی شرکت متقاضی تشخیص صلاحیت

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/11/981272.pdf