الزام به امتیاز آور بودن مدیرعامل شرکتهای پیمانکاری و ضرورت انتطباق نام مدیرعامل مندرج در سامانه عوامل نظام فنی و اجرایی(ساجار) با گواهینامه صلاحیت و اسناد ثبتی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/11/981356.pdf