الزام انطباق ضمانت نامه های مرتبط با معاملات دولتی با فرم های پیوست آیین نامه تضمین معاملات دولتی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/06/97664.pdf