اعلام نظر جهت استفاده از ضرایب منطقه ای و اعمال آن در قرادادهای پیمانکاری

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/07/95867.pdf