اعلام ضریب متوسط افزایش وزنی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/07/98764.pdf