تبریک روز مهندس

اعزام هیأت تجاری و بازاریابی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به کشور عمان

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2020/01/981607.pdf