تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

اظهار نظر در خصوص آئین نامه های اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/07/96391.pdf