اظهار نظر در خصوص آئین نامه های اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/07/96391.pdf