اطلاعیه :”تهاتر طلب و بدهی مالیاتی مندرج در اظهارنامه سال ۹۵ به روش اسناد تسویه خزانه”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/07/اطلاعیه-2.pdf