تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/12/29060.pdf