اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/03/97-701059.pdf