ارائه پیشنهادات و طرح اصلاحی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/97849.pdf