تبریک سال نو

ارائه طریق در خصوص نحوه پرداخت خسارت ناشی از هزینه تنزیل در قبال ارائه اوراق مثبته از طرف پیمانکاران

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/07/خزانه.pdf