تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

اجرای آیین نامه تضمین معاملات دولتی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/04/9671.pdf