ابلاغ نشریات و بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ ۹۷/۰۷/۲۲

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/971512.pdf