تبریک سال نو

ابلاغ فهارس بهای سال ۱۳۹۶

۱-فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۶

۲-فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۶

۳-فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۶

۴-فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۶

۵-فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۶

۶-فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۶

۷-فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۶

۸-فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۶

۹-فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۶

۱۰-فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۶

۱۱-فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۶

۱۲-فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۳۹۶

۱۳-فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۶

۱۴-فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۶

۱۵-فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۶

۱۶-فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۶

۱۷-فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۳۹۶ (فایل قرار داده نشده است)