ابلاغ دستور جهت بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال صرفا در آخرین سال مالی توسط سازمان تامین اجتماعی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/05/961119.pdf