ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/07/letter_3351947.pdf