تبریک سال نو

ابلاغیه اعزام به انجام معاملات “جزئی و متوسط”، “مناقصه” و “مزایده” در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/06/48430.pdf