آیین نامه سامانه تدارکات دولت

الزام دستگاه های اجرایی نسبت به انجام کلیه معاملات اعم از خرید، مناقصه و مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 

دانلود آیین نامه