آیین نامه اجرای بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در خصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهی ها و مطالبات دولت (به/از) اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/12/tasvie_bedehi.pdf