آگهی فراخوان تأمین کنندگان مالی برای تکمیل طرح احداث باند دوم محور تربت جام – تایباد نوبت دوم

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/12/Etelaeie.pdf