اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و عادی نوبت دوم انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

۱- آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و عادی نوبت دوم انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

1آگهی 971026۲- تقاضای کاندیداتوری

رضایی

۳- فرم ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی

فرم دواطلبین

۴- شرایط کاندیداتوری

ماده 16-19