آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/04/3931.pdf