آگهی ارزیابی کیفی یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب شهر گناباد

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/06/96584.pdf