تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۳۹۶ تا مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/12/961826.pdf