آب و فاضلاب استان خراسان رضوی: آگهی ارزیابی یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای باقیمانده خط اصلی انتقال فاضلاب شهر گلبهار

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/12/961829.pdf