آب و فاضلاب استان خراسان رضوی: آگهی ارزیابی یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر بار

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/12/961828.pdf