آب و فاضلاب استان خراسان رضوی: آگهی ارزیابی یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی طرح آبرسانی نیل شهر (اجرای خط انتقال از چاه جدید تا مخزن ذخیره)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/12/961801.pdf