آب و فاضلاب استان خراسان رضوی: آگهی ارزیابی یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر نقاب(بازسازی و نوسازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/12/961714.pdf