آب و فاضلاب استان خراسان رضوی: آگهی ارزیابی یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک فرهنگیان بجستان – اولویت اجرایی سال ۱۳۹۶

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/11/961633.pdf