اخبار مهم

وظایف و اختیارات

  • ایجاد زمینه لازم برای حداکثر استفاده از ظرفیت های اجرایی استان در تامین، تولید، استانداردسازی و بومی سازی مصالح و فناوری های نوین ساخت و بهره گیری از انرژی های نو مطابق با ملاحظات زیست محیطی.

منبع : آیین نامه روش کار شورای فنی استان

دانلود آیین نامه