کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت

وظایف و اختیارات

ايجاد زمينه لازم براي حداكثر استفاده از ظرفيت هاي اجرايي استان در تامين، توليد، استانداردسازي و بومي سازي مصالح و فناوري هاي نوين ساخت و بهره گيري از انرژي هاي نو مطابق با ملاحظات زيست محيطي. منبع : آیین نامه روش کار شورای فنی استان دانلود آیین نامه