تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/07/28161.pdf