نامه شماره ۲۸۵۲۶ درخصوص نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/11/951681.pdf