مابه التفاوت جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/02/94-11-18-27363-be-anjomanha.doc