دستوالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/02/peyvast-25804-94-3-10-94-2-8-15255-peyvast-pishnevis-bakhshnameh-tayin-gheymant-1-va-2-marhaleh-ie.pdf