ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ – دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/06/586206.pdf