تبریک روز مهندس

بخشنامه ها، آیین نامه ها و قوانین

الزام رعایت قوانین مربوط به قراردادها از جمله رعایت ظرفیت ریالی و تعداد کار مجاز

قابل توجه اعضای محترم جهت مشاهده بخشنامه مربوط به الزام رعایت قوانین مربوط به قراردادها از جمله رعایت ظرفیت ریالی و تعداد کار مجاز و تعداد کاراشغال شده بیش از تعداد مجاز در سامانه ساجات اینجا کلیک کنید

آیین نامه سامانه تدارکات دولت

الزام دستگاه هاي اجرايي نسبت به انجام كليه معاملات اعم از خريد، مناقصه و مزايده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   دانلود آیین نامه

آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶هـ           ۲۹/۶/۱۳۹۴   وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به اسـتناد ماده (۳) قانون رفع موانع تولـید رقابت پذیر و ارتقـای …