معرفی اعضای حقیقی

# نام نام خانوادگی تلفن شهر
41 محمد فاطمی زاده 05712230801
آدرس:
42 محمد قاسمی 05516612598 نیشابور
آدرس: شهرک فرهنگیان - خیابان غزالی-غزالی3-پلاک16
43 غلامعباس قاسمی 6780262 مشهد
آدرس: جاده فردوسی - روستای چهار برج
44 حسین کاریزنوی 05523253503 نیشابور
آدرس: قدمگاه-روستای کاریز نو حاشیه جاده قدیم مشهد پلاک 9
45 عبدالجواد معمار زاده بجستانی 05356222702 بجستان
آدرس: میدان شهید دکتر بهشتی - کوچه آذر - پ 12
46 علی اکبر منصوری 0511-2721977 مشهد
آدرس: طلاب - درمانگاه سیلو - شیخ صدوق 15 - پ 102
47 حسن میرنژاد 0511-7618250 مشهد
آدرس: بلوار سازمان آب شهید صادقی 10 توفیق 15 پلاک 185
48 اصغر محمد زاده 053282-21591 کاشمر
آدرس: خیابان امام خمینی - امام 12 - پلاک 25 منزل آقای اصغر محمد زاده
49 محمد نائی 053282-22853 کاشمر
آدرس: خیابان قائم - قائم 10 - پ 4
50 فرامرز ناصری 0511-8784155 مشهد
آدرس: رضاشهر-خاقانی7-پلاک204-واحد4