تبریک روز مهندس

پیش نویس پیشنهادی آئین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/01/960671.pdf