تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

پیش نویس پیشنهادی آئین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/01/960671.pdf