تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

نظرات و پیشنهادات از انجمن در خصوص آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران بر اساس بندهای ۶ ششگانه مطروحه

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/01/9402035.pdf