تبریک روز مهندس

اساسنامه ، آئین نامه ها، تفاهم نامه های شورای هماهنگی تشکل های مهندسی ، صنفی ، حرفه ای کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/01/9401336.pdf