مشاوره کار

مشاوره قوانین کار و تامین اجتماعی روزهای شنبه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ با هماهنگی قبلی در محل انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی برگزار میگردد