عمومی

مشاوره کار

مشاوره قوانين کار و تامين اجتماعي روزهاي شنبه از ساعت 15 الي 17 با هماهنگي قبلي در محل انجمن شرکتهاي ساختماني و تاسيساتي خراسان رضوي برگزار ميگردد

استاندارد ، نیاز صنعت ساختمان

محسن سلیمی عضو هيئت مديره انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي خراسان رضوي   شاید میزان اهمیّت و حساسیّت به صنعت ساختمان در جهان معاصر از این واقعیّت سرچشمه گرفته باشد که رکن اصلی حفظ و بقا بعد از نیاز به آب و غذا همین سرپناهی است که انسان باید در آن زندگی کند، …