درخواست معرفی به دفتر مشاوران و پیمانکاران برای استفاده از بند ج