فهرست بها

ابلاغ فهارس بهای سال ۱۳۹۸

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1398 فهرست‌بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1398 فهرست‌بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1398 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1398 فهرست‌بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي سال 1398 فهرست‌بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1398 فهرست‌بهاي واحد پايه رشته راه، راه‌آهن و …

ابلاغ فهارس بهای سال ۱۳۹۶

1-فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1396 2-فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1396 3-فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1396 4-فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1396 5-فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1396 6-فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال …

ابلاغ فهارس بهای سال ۱۳۹۵

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1395 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1395 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1395 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1395 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات …

ابلاغ فهارس بهای سال ۱۳۹۷

ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397 ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته …

فهرست بهای سال ۹۴

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1394 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1394 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1394 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1394 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1394 ابلاغ …